Container

Container er bestilt til førstkommende lørdag (24.04) og vil stå der fra 10-16. 

Mvh Styret

Fjerning av eierløse sykler i sykkelbod

På oppfordring fra beboere ønsker styret å rydde i sykkelboden vår.

Gjennom mange år med inn/ut flytting av beboere mistenker vi at mange sykler har blitt ”glemt” i boden. Det er derfor ønskelig å få fjernet sykler som ikke har noen eiere og frigi plass til dagens beboere.

STYRET BER DERFOR ALLE BEBOERE SOM EIER/HAR SYKKEL STÅENDE I BODEN OM Å MERKE SYKKELEN MED NAVN OG LEILIGHETSNUMMER.

DET ER VIKTIG AT MERKING FESTES GODT OG SYNLIG, GJERNE MED LAPP PÅ SETET.

FRIST FOR MERKING ER MANDAG 19 APRIL.

ALLE SYKLER SOM IKKE ER MERKET DENNE DATO VIL BLI FJERNET AV STYRET. FJERNEDE SYKLER VIL DA BLI SATT TIL SIDE OG OPPBEVART I EN UKE FØR DE BLIR SOLGT ELLER KASTET/GITT BORT ETTERSOM HVA SLAGS STAND/VERDI DE HAR.

Det er kommet forslag om at penger fra et evt. salg går til utbedring av sykkelbod i form av f.eks. en dedikert vaske/mekkeplass med oppheng til sykkel. Styret vil vurdere alle forslag som kommer inn og ta en avgjørelse basert på dette, så kom gjerne med flere forslag til styret@ck30.com.

Vennlig hilsen

Styret

Digital generalforsamling

Det begynner å nærme seg dato for den årlige generalforsamlingen. På grunn av smitte situasjonen i Oslo, ser styret seg nødt til å begynne og planlegge for digital generalforsamling på lik linje med i fjor.

Regjeringen ønsker å gjøre det enklere for borettslag og sameier å gjennomføre møter slik det passer dem, og vil derfor åpne for at beboerne kan møtes digitalt. Dette krever en endring i lovverket slik det er i dag, og det er vanskelig å estimere når lovforslaget godkjennes av Stortinget. Usbl estimerer at dette kan bli ikraftsatt fra midten av april i år.

Siden loven ikke er godkjent enda anbefaler Usbl at styret planlegger gjennomføring av kun ordinære saker på digital generalforsamling.

Dette er:

  • Årsregnskap
  • Årsmelding
  • Styrehonorar
  • Valg av styre

Den digitale løsningen innebærer ikke et nettmøte, men at styret i samarbeid med Usbl tilgjengeligjør sakene i et avtalt tidsrom, slik at andelseierne innenfor dette tidsrommet når som helst kan lese saksinnholdet og avgi sin stemme. Alle andelseiere må selv sjekke at de har tilgang via «min side» i Usbl sin portal. Det er også mulig å opprette bruker om man ikke har en bruker fra før.

Dette er ingen optimal løsning, og får en konsekvens for andre saker utover de ordinære, dvs saker som er meldt inn av andelseierne. Nytt styre vil derfor kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling så fort forholdene tillater det, enten ved lovendringen eller bedring av smittesituasjon.

Dato for gjennomføring av digital generalforsamling er satt til 20.04.21. Innkalling med saksliste og annen dokumentasjon vil bli sendt til alle andelseiere i god tid i forveien.

Mvh

Styret

Fremdrift takterrasse-prosjektet

Hei, alle! Vi har revidert fremdriftsplanen for arbeidene på takterrassen. Vi er fortsatt i fasen der vi innhenter pristilbud fra entreprenører, og regner med å være ferdige med dette i løpet av uka. Deretter skal vi forhandle oss frem til det beste tilbudet, og regner med å ha inngått kontrakt med en av entreprenørene i slutten av mars. Etter fremdriftsplanen, vil byggeprosessen starte i løpet av midten av april. Mer informasjon om hvordan byggeprosessen vil foregå; arbeidstid, støynivå og andre ubeleiligheter, kommer etter at detaljplanlegging med entreprenør er gjennomgått (midten av april). Byggetiden er anslått til rundt 3 måneder, og vi belager oss på å feire med en åpningsfest for alle i slutten av august!

Mvh 
Arbeidsgruppen for Takterrassen 

Skjeggkre

Styret ser det er en del misnøye med vår håndtering av innmeldt sak om skjeggkre i et av bodområdene. Her er det dessverre skjedd en glipp og styret beklager at dette ikke ble tatt tak i da.

I sittende styrets tid og det vi kan finne av tidligere historikk er det innrapportert 5 tilfeller av skjeggkre. To av disse dreier seg om samme bodområde og dette er blant annet en av styrets boder. De tre siste gjelder leiligheter i bygget. 

For styrets bod og fellesområder i dette bodområdet vil styret nå sette i gang tiltak for å bekjempe dette så godt det lar seg gjøre. Det vil og bli satt ut feller på utvalgte steder/“hot-spots” ellers i bygget for å få en oversikt over omfanget.

Når det gjelder leiligheter og andelseieres egen boder er skjeggkre og andre skadedyr den enkelte andelseiers ansvar i henhold til vedtektene § 5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt. Dette har alle berørte fått beskjed om ved innmeldelse av dette.

Da det er alle andelseieres eget ansvar vil styret vise til FHI sin informasjon om forebygging, slik at vi alle gjør det vi kan for å begrense utbrudd og omfang:

Hvordan løse skjeggkreproblemer?

Forebygging: Skjeggkre finnes ikke i norsk natur og må derfor transporteres inn i bygninger via gjenstander. Forebygging mot sporadisk innførsel av skjeggkre er vanskelig siden det vil kreve en konstant årvåkenhet og inspeksjon av alle objekter som tas inn i bygninger. Lagre for utleie, pakketerminaler og tollagre for post og gods, varelagre hos handelsstanden, brukthandlere og loppemarked spiller trolig en rolle som spredningsveier siden de opererer med stor vareflyt, mellomlagring og distribusjon til butikker eller kunder. Det vil være lett for skjeggkreet å haike med paller, kasser, pappesker og møbler slik at de kan etablere seg på nye steder, formere seg og så spres videre igjen. Sentrale aktører innen varehandel bør derfor vise samfunnsansvar og jevnlig gjennomføre inspeksjoner og eventuell bekjemping med forgiftet åte. Skjeggkre kan også haike med håndvesker, bager og sekker fra for eksempel arbeidssteder, skoler, barnehager eller private boliger, men heldigvis er skjeggkreene passive på dagtid, slik at risikoen for ubudne gjester i objekter som daglig tas til og fra infesterte bygg er lav.

Deteksjon: Ved mistanke om skjeggkre må dette bekreftes med artsbestemmelse. Baderom, kjøkken og vaskerom er «hot-spots» for skjeggkre. De kan finnes bak lister, i sokler, under dørterskler eller i innbyggingskasser for lys, kabler og rør. For fangst av individer til artsbestemmelse, er det effektivt å plassere ut små limfeller som hentes inn etter et par uker. Dersom bygningen består av flere enheter, f.eks. leiligheter vil det være fornuftig å ha en byggomfattende tilnærming. Det vil si at man bruker deteksjonsfeller i de såkalte «hot spots» i hele bygget for å skaffe et overblikk over situasjonen.

Begrense bevegelsesfrihet: Hvis skjeggkreene først har funnet seg til rette, har de en forholdsvis god spredningsevne. De er små og flate og har evnen til å vandre mellom rom, klemme seg gjennom ørsmå åpninger, benytte rørgjennomføringer, luftekanaler og kabelganger som spredningsveier. Begrensning av skjeggkreenes bevegelsesfrihet gjennom fuging og tetting av sprekker, rør- og kabelgjennomføringer samt finmasket netting på luftekanaler kan gi dem færre muligheter til å oppsøke gunstige forhold og redusere antallet skjulesteder.

Styret har forståelse for at skjeggkre er til sjenanse og selvfølgelig ikke ønskelig, men vi vil samtidig vise til FHI sine utalelser om at skjeggkre i stor grad er ufarlig. Det er og vanskelig å bli 100% kvitt de og i mange tilfeller vil man måtte tolerere et lite antal skjeggkre. 

Skade

Under normale forhold gjør skjeggkreet liten skade, og eventuelle materielle ødeleggelser vil være minimale. De anses likevel som skadedyr siden mange opplever dem som sjenerende. Museumsgjenstander, frimerkesamlinger, tøy produsert av bomull, lin eller andre plantematerialer og gamle bøker kan ødelegges hvis skjeggkreet får utvikle seg fritt. Museer, historiske samlinger og biblioteker bør derfor være ekstra observante siden verdifulle gjenstander kan forringes. Skjeggkre kan være vanskelige å bli kvitt. I mange tilfeller vil man måtte tolerere et lite antall skjeggkre på linje med for eksempel brun pelsbille eller sølvkre. Man bør imidlertid minimere antall dyr gjennom bruk av forgiftet åte og andre tiltak som nevnes under fordi de kan bli svært mange dersom intet gjøres.

Her er link til FHI sin side om temaet: https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre/

Som sagt vil styret sette i gang tiltak i berørte fellesområder og hvis alle beboere er litt obs i forhold til forebygging. Vil nok ikke skjeggkre bli et alt for stort problem i fremtiden heller.

Vennlig hilsen
Styret