Informasjon vedr. takterrasseprosjektet og vedlikehold

Etter styrets innlegg her  datert 22.12.2020 ser styret det nødvendig med ytterligere informasjon om følgende punkter. 

Punkt 1: 

Under ekstraordinær generalforsamling(heretter kalt EOGF) avholdt 24.06.2020 ble «alternativ 3» vedtatt med over 2/3 flertall(27 av 32 stemmer). Dette alternativet gir styret og arbeidsgruppen en budsjettramme å forholde seg til. Styret tolker vedtaket som et mandat til å kjøpe inn en best mulig takterrasse innenfor for den gitte budsjettramme. 

Det nevnes at det også ble diskutert og avklart på EOGF at samarbeidet med arkitektkontoret Snøhetta videreføres.

Enhver andelseier kan logge seg inn på «min side» på forretningsfører Usbls portal hvor protokoll fra EOGF er publisert.

Som nevnt her 22.12.2020, inngikk styret kontrakt med arkitektkontoret Snøhetta for revidering av forprosjekt, videre prosjektering, myndighetshåndtering, detaljering og oppfølgning i byggefase. Kostnader rundt arkitekts arbeid inngår i det totale budsjettet vedtatt på EOGF. 

Estimatet det refereres er gjeldende dersom arkitektens tjenester fullstendig benyttes. 

Når det er nevnt, vil arbeidsgruppen stå for mye av detaljering og utarbeidelse av tilbudsgrunnlag selv, dette vil påvirke totalkostnaden i større grad i borettslagets favør. 

Arbeidsgruppen jobber i disse dager med ferdigstilling av teknisk konkurransebeskrivelse som skal ut på anbud til utførende entreprenører. Tre forskjellige entreprenører har meldt interesse for å gi et tilbud. Det er også aktuelt å innhente ytterligere tilbydere via kanaler som mittanbud.no eller liknende.

Tilbudsunderlaget som skal ut på anbud legges ut her når det er klart. Mottatte tilbud vil lagres i en egen prosjektmappe hvor andelshavere kan få tilgang ved forespørsel. 

Punkt 2: 

Det presiseres at kontrakt med arkitekt ble inngått etter at alternativ 3 ble godkjent på EOGF. Medlemmet i arbeidsgruppen som er ansatt hos arkitektselskapet har ikke hatt noen rolle i kontraktsinngåelse og har heller ikke deltatt i noen av møtene mellom arbeidsgruppen og arkitekt. 

Punkt 3: 

CK 30 kjøper i dag vaktmestertjenester som omfatter tømming av søppeldunker, rensing av sluk, skiftning av lyspærer osv. på eksisterende takterrasse. Avtalen vil videreføres til den oppgraderte takterrassen.  

Det er foreløpig ikke vedtatt et nytt budsjett til vedlikehold av ny terrasse eller avsatt midler til dette, takterrassen skal derimot oppgraderes med «vedlikeholdsfrie terrassebord» og arbeidsgruppen jobber i samråd med arkitekt for å finne løsninger som vil kreve minst mulig vedlikehold mhp. materialvalg, plantekasser, automatisk styrt vanningssystem, treningsutstyr, møblement osv. 

Når endelig løsning og valg av materialer er på plass vil styret i samråd med arbeidsgruppen spikre en plan for vedlikehold. Forventet teknisk levetid på ny takterrasse er 25 år. 
Foreløpig plan for vedlikehold baseres på videreføring vaktmestertjenesten og vår- og høstdugnad hvor nødvendig årlig vedlikehold av takterrassen blir gjennomført. I tillegg viser gjennomført undersøkelse at mange av andelseierne ønsker å bli med i en «grønn gruppe» for vedlikehold av takterrassen. 

Øvrig vedlikehold:

Styret har de to siste år gjennomført vedlikehold av varmeanlegget og ventilasjonsanlegget. I tillegg har det vist seg nødvendig med spyling av deler av avløpsrørene.

Styret er ikke kjent med at det for tiden foreligger andre større vedlikeholdsbehov i bygget. 

Med vennlig hilsen

Styret  CK30

Container

Container er bestilt til førstkommende lørdag (16.01) og vil stå der fra 10-16.

Mvh Styret

Vedr. oppgradering av takterrassen

Her kommer en liten statusoppdatering på prosjektets fremdrift og litt informasjon knyttet til økonomi og arbeidsgruppen.

Fremdrift pr 22.12.2020:

  1. Nabovarsel er nå sendt ut.
  2. Rammesøknad er oversendt til kommunen og vi venter et svar innen midten av mars 2021.
  3. Vi har foreløpig  mottatt interesse fra 2 entreprenører, det jobbes videre med å finne flere interessenter. I arbeidet med å finne gode leverandører rettes det fokus på detalj, kvalitet, HMS så vel som referanseprosjekter.
  4. Det jobbes med ferdigstilling av teknisk konkurransebeskrivelse til tilbudsforespørselen vi håper kan sendes ut i januar 2021.

Videre gjenstår forhandling og valg av entreprenør, dette håper vi er i boks innen utgangen av februar. Deretter gjenstår detaljering sammen ved valgte entreprenør slik at byggestart kan skje så fort byggesaken er ferdig behandlet hos kommunen.

Etter ønske fra en andelshaver informeres det om påløpte kostnader knyttet til forprosjekt og videre prosjektering.

Forprosjektet som ble presentert på ekstraordinær generalforsamling hadde en total kostnad på kr. 250 000,- ink. mva.

Etter gjennomgang med andelshavere via spørreundersøkelse og engasjement på facebook-gruppen «CK30 – Beboere» ble det inngått kontrakt med arkitektfirmaet Snøhetta for revidering av forprosjekt, videre prosjektering, myndighetshåndtering, detaljering og oppfølgning i byggefase.

Arkitektens gjenstående arbeid har en estimert kostnad på mellom kr. 406 875,- og kr 503 750,-. ink. mva.

Det informeres også at et av medlemmene i arbeidsgruppen er ansatt hos arkitektselskapet vi har inngått avtale med. 
Vedkommende jobber i en annen del av selskapet, men pekte arbeidsgruppen i riktig retning for inngåelse av prosjektsamarbeid. Det er vurdert at dette prosjektet ikke gir vedkommende en urimelig fordel mot andre andelshavere.

Til slutt:

Vi håper at terrassen skal stå klar innen utgangen av sommeren 2021.

Dere vil få beskjed når utførende entreprenør er valgt og en fremdriftsplan for byggeperioden er klar.

Mvh

Styret

Felleskostnadene økes med 5% fra 1.01.2021

Styret vedtok på styremøte 21.10.2020 å øke felleskostnadene med 5% fra 1.01.2020. Felleskostnadene har ikke blitt økt på flere år, samtidig som vedlikeholdsbehovet har vært økende. Styret har derfor funnet det nødvendig å øke felleskostnadene med 5% fra årsskiftet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til styret: styret@ck30.com

Hilsen
Styret