Nye rentebetingelser på lån i DnB

Fra vår forretningsfører USBL har vi i dag blitt gjort oppmerksom på at renten på borettslagets lån senkes til 2,1% med virkning fra 13.03.2020.


Se vedlagte nedbetalingsplaner. For DnB IN-lån gjelder følgende betingelser. Fellesgjeld kan innfris to ganger i året, pr. 15.3 og pr. 15.9. Minimum innbetaling er kr. 100.000,-.

Ta kontakt med vår forretningsfører Marianne Løbet Elshaug hos USBL ca en måned i forkant og opplys om beløpet du vil innbetale. Det skal signeres avtale før innbetaling aksepteres. Forretningsfører vil sende deg giro med betalingsinformasjon.

Forretningsførers kontaktdetaljer:
Marianne L. Elshaug, kundeansvarlig 

Tlf: 22 98 38 00  Mob: 959 00 885

Styret

Adgangskontroll, trusler og politianmeldelse

Styret har de siste dager blitt gjort oppmerksom på at beboere har opplevd å bli truet av personer som krever adgang til bygget under henvisning til «at de bor der». Når vedkommende person har blitt anmodet om å vise nøkkelbrikke har vedkommende oppført seg truende overfor beboeren.


Bedret adgangskontroll er helt nødvendig for å sikre bygget mot at ikke uvedkommende kommer seg inn i bygget. Styret vil derfor oppfordre alle til å politianmelde personer som oppfører seg truende når de blir nektet adgang til bygget. Vær nøye med å notere tidspunkt og signalement og gi samtidig med politianmeldelsen beskjed til styret som kan bidra til fremskaffelse av film fra overvåkingskamera. Styret vil sørge for at politiet får tilgang på film fra overvåkingskamera for angjeldende periode hvor trussel skal ha blitt fremsatt.


Styret

Mulighet for digital generalforsamling – registrer deg på Min Side

Vår forretningsfører USBL er i ferd med å etablere en løsning for å kunne avholde digital generalforsamling. For at dette skal fungere må alle deltakere være registrert. Nedenfor er det linker hvor andelseierne kan registrere seg på min side.Se nedenfor informasjon fra USBL om hvordan du registrerer deg på Min side:

Registrering på Min side
For at alle eierne skal kunne delta på den digitale generalforsamling/årsmøte må de altså ha tatt i bruk  Min side . Nedenfor finner dere lenke til en veiledning som vi ber styret videresende til alle eierne, slik at de får informasjon om hvordan de oppretter bruker på Min side . Her finner dere veiledning:https://usbl.no/beboer/hvordan-komme-i-gang-med-min-side

Vi i Usbl skal sørge for å veilede dere i forhold til gjennomføring, forberede all nødvendig informasjon digitalt, og sende ut informasjon om hvordan eierne kan delta i det digitale møtet. 

En fullstendig brukerveiledning for gjennomføring av møtene vil bli sendt dere så snart den er klar, og våre kundeansvarlige vil da stå parat til å hjelpe til med å tilrettelegge for en vellykket gjennomføring av møtene digitalt. Sammen skal vi få dette til!  

Styret

Avdragsfrihet på lån – felleskostnader

Styret har mottatt flere henvendelser fra andelseiere om mulighetene for å få avdragsfrihet på lån. Derfor denne informasjon. Først litt om hvilke lån som vi har i dag:


DnB IN-lån 72 049 220,87

DnB lån      657 573,38


I henhold til vilkårene for IN-lån kan det ikke gis avdragsfrihet. Mange andelseiere har også nedbetalt sin andel av dette lånet. IN-lån betyr som bekjent en ordning med Individuell Nedbetaling og er separat avtalt for hver andelseier.


Det andre lånet på kr. 657 573,38 har månedlige avdrag i størrelsesorden 30 kr per andelseier. Å be om avdragsfrihet på dette lånet har dermed svært liten betydning.
Styret vil derfor oppfordre andelseiere som opplever mulige betalingsproblemer å ta kontakt med egen bankforbindelse for å finne løsninger.
Vi har fått følgende råd fra vår forretningsfører USBL når det gjelder forespørsler om ettergivelse av felleskostnader:

Kan borettslaget/sameiet ettergi felleskostnader for en eier som har betalingsproblemer? 
Den viktigste forpliktelsen boligeierne har overfor borettslaget/sameiet, er å betale felleskostnadene hver måned. For å sikre borettslagets/sameiets økonomi er det etablert faste regler for hvordan dette skal gjennomføres. 

Vi mener at styret i borettslaget/sameiet ikke kan ettergi felleskostnader til en eller flere eiere, da det vil være i strid med regler om likebehandling i selskapet (borettslagsloven § 8-15, eierseksjonsloven § 62, aksjeloven § 6-28). 

Styret