Alle beboere som skal ha tilgang til portelefonisystemet må registreres. Andelseiere må søke om Bruksoverlating.

Både borettslagets vedtekter og lov om borettslag stiller krav om at andelseier skal ha styrets godkjennelse for bruksoverlating.
Her er vedtektsbestemmelsen:

§ 4-2 Bruksoverlating
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.
(2) Med styrets godkjenning kan andelseieren overlate bruken av hele boligen dersom:

– Andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedadstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefelle, har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene. Andelseieren kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opptil tre år.
– Andelseieren er en juridisk person
– Andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner.
– Et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen.
– Det gjelder bruksrett til noen som har krav på dette etter ekteskapsloven § 68 eller husstandsfellesskapsloven.
– Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det.
– Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.
– Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen måned etter at søknaden er kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Andelseieren som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.
(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

Skjema for søknad om bruksoverlating finnes her:

https://usbl.no/beboer/utleie-av-bolig

Uregistrerte beboere som er leietakere vil ikke få tilgang til porttelefonisystemet før andelseier har søkt om bruksoverlating. Styret er raske til å godkjenne bruksoverlatinger. Registrering av utleie koster kr. 680 og betales fra andelseier til vår forretningsfører USBL som sørger for registrering.

Styret