Avdragsfrihet på lån – felleskostnader

Styret har mottatt flere henvendelser fra andelseiere om mulighetene for å få avdragsfrihet på lån. Derfor denne informasjon. Først litt om hvilke lån som vi har i dag:


DnB IN-lån 72 049 220,87

DnB lån      657 573,38


I henhold til vilkårene for IN-lån kan det ikke gis avdragsfrihet. Mange andelseiere har også nedbetalt sin andel av dette lånet. IN-lån betyr som bekjent en ordning med Individuell Nedbetaling og er separat avtalt for hver andelseier.


Det andre lånet på kr. 657 573,38 har månedlige avdrag i størrelsesorden 30 kr per andelseier. Å be om avdragsfrihet på dette lånet har dermed svært liten betydning.
Styret vil derfor oppfordre andelseiere som opplever mulige betalingsproblemer å ta kontakt med egen bankforbindelse for å finne løsninger.
Vi har fått følgende råd fra vår forretningsfører USBL når det gjelder forespørsler om ettergivelse av felleskostnader:

Kan borettslaget/sameiet ettergi felleskostnader for en eier som har betalingsproblemer? 
Den viktigste forpliktelsen boligeierne har overfor borettslaget/sameiet, er å betale felleskostnadene hver måned. For å sikre borettslagets/sameiets økonomi er det etablert faste regler for hvordan dette skal gjennomføres. 

Vi mener at styret i borettslaget/sameiet ikke kan ettergi felleskostnader til en eller flere eiere, da det vil være i strid med regler om likebehandling i selskapet (borettslagsloven § 8-15, eierseksjonsloven § 62, aksjeloven § 6-28). 

Styret