OBS – haster! Nabovarsel fra LINK Arkitektur angående nytt kontorbygg i Christian Krohgs gate 35

Haster! Andelseiere i CK30 anbefales å lese denne posten og dens vedlegg nøye og umiddelbart respondere med eventuelle innsigelser, da LINK Arkitektur har satt en svarfrist den 5. April (førstkommende fredag). Styret i CK30 mener denne fristen er for kort og at LINK Arkitektur i tillegg plikter å sende nabovarsel til hver enkelt andelseier i CK30. Vi har sendt krav om utsatt svarfrist til Oslo Kommune, men ber om at alle andelseiere leser varselet og skriftlig melder inn merknader de måtte ha så raskt som mulig til:

Inge Hjelmsø Müller, LINK Arkitektur: oslo@linkarkitektur.no

Merknaden må vise til at den gjelder byggesøknad for eiendommen gnr. 208 bnr.117 med adresse Christian Krohgs gate 35, med kopi til: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Pass på å identifisere deg selv som andelseier med fullt navn og leilighetsnummer i merknaden.

Styret i CK30 hjemmel mottok i går nabovarsel fra LINK Arkitektur angående søknad om dispensasjon fra reguleringsplan ved oppføring av nye kontorlokaler i Christian Krohgs gate 35 (på parkeringsplassen som i dag ligger vis-a-vis vår hovedinngang og gatefasade). I korte trekk ønsker utbygger å bygge et høyere bygg enn det som de har fått dispensasjon for, noe som vil kunne påvirke både solforhold, utsikt og annet ift. vårt bygg. Ta gjerne kontakt med styret om det er uklart for deg hvordan du skal gå frem for å komme med merknader til søknaden.

Varsel med tilhørende tegninger kan leses her:

Nabovarsel fra LINK Arkitektur

Vedlegg tegninger nabovarsel fra LINK Arkitektur