Fremdrift takterrasse-prosjektet

Hei, alle! Vi har revidert fremdriftsplanen for arbeidene på takterrassen. Vi er fortsatt i fasen der vi innhenter pristilbud fra entreprenører, og regner med å være ferdige med dette i løpet av uka. Deretter skal vi forhandle oss frem til det beste tilbudet, og regner med å ha inngått kontrakt med en av entreprenørene i slutten av mars. Etter fremdriftsplanen, vil byggeprosessen starte i løpet av midten av april. Mer informasjon om hvordan byggeprosessen vil foregå; arbeidstid, støynivå og andre ubeleiligheter, kommer etter at detaljplanlegging med entreprenør er gjennomgått (midten av april). Byggetiden er anslått til rundt 3 måneder, og vi belager oss på å feire med en åpningsfest for alle i slutten av august!

Mvh 
Arbeidsgruppen for Takterrassen 

Skjeggkre

Styret ser det er en del misnøye med vår håndtering av innmeldt sak om skjeggkre i et av bodområdene. Her er det dessverre skjedd en glipp og styret beklager at dette ikke ble tatt tak i da.

I sittende styrets tid og det vi kan finne av tidligere historikk er det innrapportert 5 tilfeller av skjeggkre. To av disse dreier seg om samme bodområde og dette er blant annet en av styrets boder. De tre siste gjelder leiligheter i bygget. 

For styrets bod og fellesområder i dette bodområdet vil styret nå sette i gang tiltak for å bekjempe dette så godt det lar seg gjøre. Det vil og bli satt ut feller på utvalgte steder/“hot-spots” ellers i bygget for å få en oversikt over omfanget.

Når det gjelder leiligheter og andelseieres egen boder er skjeggkre og andre skadedyr den enkelte andelseiers ansvar i henhold til vedtektene § 5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt. Dette har alle berørte fått beskjed om ved innmeldelse av dette.

Da det er alle andelseieres eget ansvar vil styret vise til FHI sin informasjon om forebygging, slik at vi alle gjør det vi kan for å begrense utbrudd og omfang:

Hvordan løse skjeggkreproblemer?

Forebygging: Skjeggkre finnes ikke i norsk natur og må derfor transporteres inn i bygninger via gjenstander. Forebygging mot sporadisk innførsel av skjeggkre er vanskelig siden det vil kreve en konstant årvåkenhet og inspeksjon av alle objekter som tas inn i bygninger. Lagre for utleie, pakketerminaler og tollagre for post og gods, varelagre hos handelsstanden, brukthandlere og loppemarked spiller trolig en rolle som spredningsveier siden de opererer med stor vareflyt, mellomlagring og distribusjon til butikker eller kunder. Det vil være lett for skjeggkreet å haike med paller, kasser, pappesker og møbler slik at de kan etablere seg på nye steder, formere seg og så spres videre igjen. Sentrale aktører innen varehandel bør derfor vise samfunnsansvar og jevnlig gjennomføre inspeksjoner og eventuell bekjemping med forgiftet åte. Skjeggkre kan også haike med håndvesker, bager og sekker fra for eksempel arbeidssteder, skoler, barnehager eller private boliger, men heldigvis er skjeggkreene passive på dagtid, slik at risikoen for ubudne gjester i objekter som daglig tas til og fra infesterte bygg er lav.

Deteksjon: Ved mistanke om skjeggkre må dette bekreftes med artsbestemmelse. Baderom, kjøkken og vaskerom er «hot-spots» for skjeggkre. De kan finnes bak lister, i sokler, under dørterskler eller i innbyggingskasser for lys, kabler og rør. For fangst av individer til artsbestemmelse, er det effektivt å plassere ut små limfeller som hentes inn etter et par uker. Dersom bygningen består av flere enheter, f.eks. leiligheter vil det være fornuftig å ha en byggomfattende tilnærming. Det vil si at man bruker deteksjonsfeller i de såkalte «hot spots» i hele bygget for å skaffe et overblikk over situasjonen.

Begrense bevegelsesfrihet: Hvis skjeggkreene først har funnet seg til rette, har de en forholdsvis god spredningsevne. De er små og flate og har evnen til å vandre mellom rom, klemme seg gjennom ørsmå åpninger, benytte rørgjennomføringer, luftekanaler og kabelganger som spredningsveier. Begrensning av skjeggkreenes bevegelsesfrihet gjennom fuging og tetting av sprekker, rør- og kabelgjennomføringer samt finmasket netting på luftekanaler kan gi dem færre muligheter til å oppsøke gunstige forhold og redusere antallet skjulesteder.

Styret har forståelse for at skjeggkre er til sjenanse og selvfølgelig ikke ønskelig, men vi vil samtidig vise til FHI sine utalelser om at skjeggkre i stor grad er ufarlig. Det er og vanskelig å bli 100% kvitt de og i mange tilfeller vil man måtte tolerere et lite antal skjeggkre. 

Skade

Under normale forhold gjør skjeggkreet liten skade, og eventuelle materielle ødeleggelser vil være minimale. De anses likevel som skadedyr siden mange opplever dem som sjenerende. Museumsgjenstander, frimerkesamlinger, tøy produsert av bomull, lin eller andre plantematerialer og gamle bøker kan ødelegges hvis skjeggkreet får utvikle seg fritt. Museer, historiske samlinger og biblioteker bør derfor være ekstra observante siden verdifulle gjenstander kan forringes. Skjeggkre kan være vanskelige å bli kvitt. I mange tilfeller vil man måtte tolerere et lite antall skjeggkre på linje med for eksempel brun pelsbille eller sølvkre. Man bør imidlertid minimere antall dyr gjennom bruk av forgiftet åte og andre tiltak som nevnes under fordi de kan bli svært mange dersom intet gjøres.

Her er link til FHI sin side om temaet: https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre/

Som sagt vil styret sette i gang tiltak i berørte fellesområder og hvis alle beboere er litt obs i forhold til forebygging. Vil nok ikke skjeggkre bli et alt for stort problem i fremtiden heller.

Vennlig hilsen
Styret 

Valg av nytt styre på generalforsamling i april

Valgkomiteen i CK30 ser igjen etter motiverte kandidater for verv til styret og valgkomiteen.

Det ønskes kandidater som vil videreføre styrearbeidet på en strukturert, effektiv og grundig måte. Dette arbeidet innebærer bla. drift og vedlikehold av bygning og tilhørende verdier, kontakt med forretningsfører, leverandører av tjenester og beboere, akutt og forebyggende arbeid, HMS og informasjonsdeling via digitale kanaler.

Personene til de forskjellige vervene velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen jobber i forkant med å finne gode kandidater og vil i sin innstilling til generalforsamlingen legge vekt på individuell kompetanse og egenskaper, men også det nye styrets sammensetning.

Erfaring med lignende verv er på ingen måte et krav, men det er enkelte personlige egenskaper som er spesielt ønskelig. Har du erfaring med et relevant område, er det selvfølgelig en stor bonus. Vi mener at noe av det viktigste er at du:

– Samarbeider godt med andre
– Er løsningsorientert og tar initiativ
– Har en viss forståelse for komplekse problemstillinger og evne til å se helheter
– Godt skriftlig språk og kommunikasjonsevner

I tillegg minner vi om borettslagets vedtekter, ref § 8 Styret og dets vedtak – § 8-1 Styret
(4) Styrets leder, styremedlemmer, vara og deres nærstående skal være plettfrie i forhold til sine økonomiske så vel som ikke-økonomiske forpliktelser overfor borettslaget.

Hvis du er interessert i å stille til valg eller ønsker mer informasjon om hva det innebærer å sitte i styret/være med i valgkomiteen, kan du sende en mail til valgkomite@ck30.com, – gjerne så snart som mulig, men aller senest 25 mars. Skriv gjerne litt om deg selv og hva du tenker at du kan bidra med.

Følgende verv er til valg:

Styreleder – Velges for 2 år
Styremedlem – Velges for 2 år
Styremedlem – Velges for 1. år
Styremedlem – Velges for 1. år
Varamedlem – Velges for 1. år

Medlem i valgkomiteen – Velges for 1. år
Medlem i valgkomiteen – Velges for 1. år

Vi har foreløpig et par kandidater til styret og er avhengig av at flere melder interesse. Valgkomiteen stiller til gjenvalg, men det er selvfølgelig fritt frem for alle å stille til valg her også.

Honorar settes av generalforsamlingen hvert år. Dette er en ypperlig mulighet til å påvirke borettslaget, samtidig som man tilegner seg nyttig erfaring med forretningsdrift.

MVH valgkomitèen v/Eirik Olav og Lise

Informasjon vedr. takterrasseprosjektet og vedlikehold

Etter styrets innlegg her  datert 22.12.2020 ser styret det nødvendig med ytterligere informasjon om følgende punkter. 

Punkt 1: 

Under ekstraordinær generalforsamling(heretter kalt EOGF) avholdt 24.06.2020 ble «alternativ 3» vedtatt med over 2/3 flertall(27 av 32 stemmer). Dette alternativet gir styret og arbeidsgruppen en budsjettramme å forholde seg til. Styret tolker vedtaket som et mandat til å kjøpe inn en best mulig takterrasse innenfor for den gitte budsjettramme. 

Det nevnes at det også ble diskutert og avklart på EOGF at samarbeidet med arkitektkontoret Snøhetta videreføres.

Enhver andelseier kan logge seg inn på «min side» på forretningsfører Usbls portal hvor protokoll fra EOGF er publisert.

Som nevnt her 22.12.2020, inngikk styret kontrakt med arkitektkontoret Snøhetta for revidering av forprosjekt, videre prosjektering, myndighetshåndtering, detaljering og oppfølgning i byggefase. Kostnader rundt arkitekts arbeid inngår i det totale budsjettet vedtatt på EOGF. 

Estimatet det refereres er gjeldende dersom arkitektens tjenester fullstendig benyttes. 

Når det er nevnt, vil arbeidsgruppen stå for mye av detaljering og utarbeidelse av tilbudsgrunnlag selv, dette vil påvirke totalkostnaden i større grad i borettslagets favør. 

Arbeidsgruppen jobber i disse dager med ferdigstilling av teknisk konkurransebeskrivelse som skal ut på anbud til utførende entreprenører. Tre forskjellige entreprenører har meldt interesse for å gi et tilbud. Det er også aktuelt å innhente ytterligere tilbydere via kanaler som mittanbud.no eller liknende.

Tilbudsunderlaget som skal ut på anbud legges ut her når det er klart. Mottatte tilbud vil lagres i en egen prosjektmappe hvor andelshavere kan få tilgang ved forespørsel. 

Punkt 2: 

Det presiseres at kontrakt med arkitekt ble inngått etter at alternativ 3 ble godkjent på EOGF. Medlemmet i arbeidsgruppen som er ansatt hos arkitektselskapet har ikke hatt noen rolle i kontraktsinngåelse og har heller ikke deltatt i noen av møtene mellom arbeidsgruppen og arkitekt. 

Punkt 3: 

CK 30 kjøper i dag vaktmestertjenester som omfatter tømming av søppeldunker, rensing av sluk, skiftning av lyspærer osv. på eksisterende takterrasse. Avtalen vil videreføres til den oppgraderte takterrassen.  

Det er foreløpig ikke vedtatt et nytt budsjett til vedlikehold av ny terrasse eller avsatt midler til dette, takterrassen skal derimot oppgraderes med «vedlikeholdsfrie terrassebord» og arbeidsgruppen jobber i samråd med arkitekt for å finne løsninger som vil kreve minst mulig vedlikehold mhp. materialvalg, plantekasser, automatisk styrt vanningssystem, treningsutstyr, møblement osv. 

Når endelig løsning og valg av materialer er på plass vil styret i samråd med arbeidsgruppen spikre en plan for vedlikehold. Forventet teknisk levetid på ny takterrasse er 25 år. 
Foreløpig plan for vedlikehold baseres på videreføring vaktmestertjenesten og vår- og høstdugnad hvor nødvendig årlig vedlikehold av takterrassen blir gjennomført. I tillegg viser gjennomført undersøkelse at mange av andelseierne ønsker å bli med i en «grønn gruppe» for vedlikehold av takterrassen. 

Øvrig vedlikehold:

Styret har de to siste år gjennomført vedlikehold av varmeanlegget og ventilasjonsanlegget. I tillegg har det vist seg nødvendig med spyling av deler av avløpsrørene.

Styret er ikke kjent med at det for tiden foreligger andre større vedlikeholdsbehov i bygget. 

Med vennlig hilsen

Styret  CK30