Politiet henlegger saken om postkasseinnbruddene

Styret i CK30 har mottatt følgende brev fra politiet, datert 15.11.2019:

De underrettes om at forholdet er henlagt på grunn av manglende kapasitet til å behandle saken. På grunn av arbeidsmengden i strafferettspleien må det dessverre skje nødvendige prioriteringer av hvilke saker som kan behandles. Etter retningslinjene for slik prioritering blir denne saken ikke tatt under behandling.

Skulle det senere fremkomme nye opplysninger som fører til at etterforskningen blir gjenopptatt, vil de få ny underretning.

Henleggelsen kan påklages til nærmeste overordnede påtalemyndighet (statsadvokaten i distriktet / riksadvokaten). Fristen for å klage er tre uker fra denne underretningen kom frem til dem. Klage skal sendes om politidistriktet.

Vedrørende innbrudd i postkasser

I den senere tid har det vært gjentatte innbrudd i postkassene i Christian Krohgs gate 30. Styret har vurdert ulike tiltak for å forhindre ytterligere innbrudd.

I første omgang vil tiltakene bestå i forsterkning av ytterdør samt installasjon av kamera med alarm. Ytterligere bygningsmessige tiltak er under vurdering.

Styret gjør oppmerksom på at slike bygningsmessige tiltak som regel vil kreve byggetillatelse og derfor vil ta noe lenger tid å få gjennomført. Styret vil komme tilbake med ytterligere informasjon vedrørende bygningsmessige tiltak når alternativene er klare.

Hilsen Styret

Klargjøring for nye smarte strømmålere

Myndighetene har fastsatt krav til at alle husstander skal installere nye automatiske strømmålere – AMS.

Hafslund Nett har i lengre tid anmodet vårt borettslag om å klargjøre for installasjon av nye automatiske strømmålere. Siden eksisterende sikringsskap i leilighetene ikke har tilstrekkelig ledig plass for montering av de nye målerne, vil hver leilighet få montert et nytt sikringsskap  som de nye strømmålerne kan monteres i.

Mesteparten av kostnadene for klargjøringen vil dekkes av nettselskapet Hafslund Nett. Hver andelseier vil selv måtte dekke kostnader inntil kr. 3000 eks. mva.
Etter at de nye strømmålerne er på plass vil hver enkelt kunne bestille strøm fra hvilken leverandør de måtte ønske, noe som ikke er mulig i dag.

Styret kommer tilbake med tidsplan, herunder krav til beboerne om å gi tilgang til leilighet.

VIKTIG:
I den forbindelse vil styret anmode alle beboere i Christian Krohgs gate 30 om å sende mail til vår forretningsfører på mle@usbl.no med nødvendige kontaktdetaljer:

Navn
Boenhet
Mobiltelefon
Epost

Hilsen Styret

Endring i styret

Styremedlem Jonatan Ramberg har av uforutsette- og private årsaker funnet det nødvendig å trekke seg som styremedlem på kort varsel. Varamedlem André Odinsen vil gå inn i styret frem til ordinær generalforsamling våren 2020.

Styret vil benytte anledningen til å takke Jonatan for hans store innsats og gode bidrag i styrearbeidet!

Styret

Tilbud på nytt porttelefoni system

Styret er i ferd med å innhente tilbud fra leverandører på leveranse av nytt porttelefonisystem til borettslaget Christian Krohgs gate 30. Eksisterende system fungerer svært utilfredsstillende både sett fra beboernes- og styrets side og support fra leverandør er svært mangelfull.

Styret anser at nytt porttelefonisystem er å anse som «nødvendig vedlikehold» og at beslutningen om å kjøpe nytt system ikke krever behandling på generalforsamling. Styret vil informere andelseierne nærmere om tilbudene så snart de foreligger, herunder foreslått løsning med serviceavtale- og support til brukere.

Styret